หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
หัวข้อ “IFRS 17 Insurance Contracts” และ IFRS 17 for Insurers
โดย คุณนงลักษณ์  พุ่มน้อย  Partner – Thailand Insurance Leader บริษัท สำนักงาน EY
ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม  2562  เวลา 9.00 – 12.00 น.  และ 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้อง 108 อาคารไชยยศสมบัติ 3 และห้อง 1104 อาคารมหิตลาธิเบศร
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการรับฟังการบรรยาย  สำรองที่นั่งได้ที่ ภาควิชาสถิติ  โทร. 02-2185650-1  02-2185656 รับจำนวนจำกัด