Daily Archives: กุมภาพันธ์ 7, 2019

7 02, 2019

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างผลิตสื่อการสอนออนไลน์ รายวิชาวางแผนการลงทุนด้วย Excel และรายวิชา Data Visualization จำนวน 2 ชุด

2019-02-07T14:36:15+07:00 กุมภาพันธ์ 7th, 2019|

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างผลิตสื่อการสอนออนไลน์ รายวิชาวางแผนการลงทุนด้วย Excel และรายวิชา Data Visualization จำนวน 2 ชุด  โดยเฉพาะวิธีเจาะจง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา_แผนการเรียนออนไลน์