ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างผลิตสื่อการสอนออนไลน์ รายวิชาวางแผนการลงทุนด้วย Excel และรายวิชา Data Visualization จำนวน 2 ชุด  โดยเฉพาะวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา_แผนการเรียนออนไลน์