Daily Archives: กุมภาพันธ์ 14, 2019

14 02, 2019

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ)  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 10  ประจำปีการศึกษา 2562 

2019-03-05T11:37:17+07:00 กุมภาพันธ์ 14th, 2019|

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ)  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 10  ประจำปีการศึกษา 2562   เปิดรับสมัครแขนงวิชาคณิตศาสตร์การประกันชีวิต   และแขนงวิชาการจัดการการเสี่ยงภัย  ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2562   Download แบบฟอร์มตามเอกสารแนบ ใบสมัครประกันภัยภาคนอกเวลาราชการ_2562_รุ่นที่10 รายละเอียดแนบท้าย_ประกันภัย2562 หนังสือรับรอง_ภาคนอกเวลาราชการ