ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย
(ภาคนอกเวลาราชการ) ประจำปีการศึกษา 2562