ประกาศ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 19,500 บาท เพื่อปฏิบัติงานในฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

รายละเอียดตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7