ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน)
ตรวจสอบรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3 (รวมทุกคณะ)