หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

Master of Science in IT in Business Program (Executive Program)

เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (ภาคนอกเวลาราชการ) ปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2562

รับสมัครผ่านทาง : http://it.cbs.chula.ac.th

สอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook : it.acc.chula หรือ โทร.0 2218 5715-6