Daily Archives: สิงหาคม 9, 2019

9 08, 2019

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียน 307 , 309 ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-08-09T13:00:49+07:00 สิงหาคม 9th, 2019|

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียน 307 , 309 ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด

9 08, 2019

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียน 305 , 306 ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-08-09T12:54:35+07:00 สิงหาคม 9th, 2019|

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียน 305 , 306 ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด