📌เปิดรับสมัครแล้ว

โครงการ “เสวนาทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRSs for PAEs และ TFRS for NPAEs)”

– ประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ TFRSs ปรับปรุง 2562 บังคับใช้ปี 2563 จำนวน 8 ฉบับ
– ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า และ กลุ่ม TFRSs สำหรับเครื่องมือทางการเงิน ที่บังคับใช้ปี 2563
– ประเด็นทางการรายงานทางการเงินที่น่าสนใจของ TFRSs ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
– สาระสำคัญของกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงืน ที่จะบังคับใช้ปี 2564
– ทิศทางการปรับปรุง TFRS for NPAEs
– ทิศทาง/ ประเด็นในการปรับปรุง TFRSs ในอนาคต

วันพุธที่ 18 ธ.ค. 2562
เวลา 8.30-16.45 น.
CPD ด้านบัญชี 7 ชั่วโมง

Link สมัคร:
https://bit.ly/2VsnhNB

📝จัดโดย
ภาควิชาการบัญชี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย