ขอเรียนเชิญ CBS Alumni เข้าฟังการบรรยายเรื่อง “Global Competitiveness 2019” โดย ผศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 18-21 น. ณ ห้อง 206 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่าน QR Code ข้างล่างนี้

หรือที่ https://forms.gle/MdoLwKQt9xjUdSHFA

ภายในวันพฤหัสที่ 17 ตุลาคม 2562