Monthly Archives: ธันวาคม 2019

>>ธันวาคม
24 12, 2019

รศ.ดร.ชัชพงศ์ ตั้งมณี ภาควิชาสถิติ บัญชีฯ จุฬาฯ ได้รับรางวัล Best Paper จากการประชุมวิชาการนานาชาติ

2019-12-24T11:13:34+07:00 ธันวาคม 24th, 2019|

รศ.ดร.ชัชพงศ์ ตั้งมณี ภาควิชาสถิติ บัญชีฯ จุฬาฯ ได้รับรางวัล Best Paper จากการประชุมวิชาการนานาชาติ รศ.ดร.ชัชพงศ์ ตั้งมณี ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาตร์และการบัญชีฯ จุฬาฯ ได้รับรางวัล Best Paper Award จากผลงานวิจัยเรื่อง Visit Behavior at ‪Amazon.com‬: An Analysis of Viewers’ Demographics ในการประชุม The 2019 International Conference on Business Management Research (IBMRC 2019) ที่จัดขึ้น ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียนเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพหลัก ทั้งนี้ รศ.ดร.ชัชพงศ์ ยังเคยได้รับรางวัล Best Research Methodology Award [...]

20 12, 2019

เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม โครงการ Excel for Business Excellence วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คณาวัฒนไชย

2019-12-20T11:46:38+07:00 ธันวาคม 20th, 2019|

เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม โครงการ Excel for Business Excellence วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คณาวัฒนไชย ในยุคปัจจุบัน ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถกำหนดหรือวางแผนกลยุทธ์ได้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและทำการประเมินผลที่ดีนั้น จะทำให้ข้อมูลที่เรานำมาใช้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และหนึ่งในโปรแกรมที่มีผู้นิยมใช้กันอย่างมาก คือ Microsoft Excel ด้วยความสำคัญของโปรแกรมนี้ เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานกับการทำงานในส่วนต่างๆ ของธุรกิจ ทั้งทางด้านการเงิน การบัญชี การตลาด หรือแม้แต่การจัดการคลังสินค้า ดังนั้นโครงการนี้จึงเหมาะกับผู้ประกอบการ ผู้บริหาร หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจเพื่อนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดในการทำงานได้ จัดระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น. รวม 12 ชั่วโมง สถานที่อบรม ห้องปฏิบัติการทางด้านการเงิน Financial Lab ชั้น 11 อาคารมหิตลาธิเบศร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมัครได้ที่ https://www.cbs-academy.com สมัครและชำระเงินค่าอบรมได้ทันทีพร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน ทั้งนี้ท่านต้องชำระเงินค่าอบรมภายใน 3 วันหลังจากทำการสมัคร [...]

20 12, 2019

เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมโครงการ Financial Management in Disruptive Era วิทยากร : อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น

2019-12-20T11:47:32+07:00 ธันวาคม 20th, 2019|

เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมโครงการ Financial Management in Disruptive Era วิทยากร : อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น ภาวะเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง รวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบในหลายภาคส่วน ดังนั้นสิ่งที่ควรเตรียมพร้อมอยู่เสมอคือการรู้เท่าทันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและเตรียมพร้อมรับมือการบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ การอบรมในครั้งนี้ท่านจะได้รู้กับ - digital platform ใหม่ๆในการลงทุนที่ช่วยในการตัดสินใจ - เข้าใจและรู้เท่าทันการเลือกซื้อกองทุนและผลิตภัณฑ์ประกันต่างๆ - มีโมเดลจำลองสถานการณ์ที่สามารถนำกลับไปใช้เองต่อได้ เนื้อหาหลักสูตร 1. ประเมินความมั่งคั่งส่วนบุคคล 2. ออกแบบชีวิตด้วยการออมที่ถูกต้อง 3. ความเสี่ยงกับผลตอบแทน คุ้มหรือไม่ที่จะเสี่ยง 4. เข้าใจหุ้น ตราสารหนี้ ประกัน อย่างมืออาชีพ 5. Behavioral Bias กับการตัดสินใจที่ผิดพลาดทางการเงิน 6. ตรวจสอบความพร้อมการเกษียณ 7. เลือกกองทุนรวมอย่างไรให้เหมาะสม 8. Cryptocurrency กับการลงทุน ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับหนังสือสำคัญจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดในวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา [...]

11 12, 2019

ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนิสิต พ.ศ. 2562

2019-12-13T00:04:36+07:00 ธันวาคม 11th, 2019|

เอกสารเผยแพร่ ประกาศการแต่งกายนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562 (PDF) ข้อบังคับเครื่องแต่งกายนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562 (PDF) คู่มือนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562 (E-Book)