เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม โครงการ Excel for Business Excellence
วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คณาวัฒนไชย

ในยุคปัจจุบัน ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถกำหนดหรือวางแผนกลยุทธ์ได้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและทำการประเมินผลที่ดีนั้น จะทำให้ข้อมูลที่เรานำมาใช้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และหนึ่งในโปรแกรมที่มีผู้นิยมใช้กันอย่างมาก คือ Microsoft Excel ด้วยความสำคัญของโปรแกรมนี้ เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานกับการทำงานในส่วนต่างๆ ของธุรกิจ ทั้งทางด้านการเงิน การบัญชี การตลาด หรือแม้แต่การจัดการคลังสินค้า ดังนั้นโครงการนี้จึงเหมาะกับผู้ประกอบการ ผู้บริหาร หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจเพื่อนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดในการทำงานได้

จัดระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 9.00 – 16.00 น. รวม 12 ชั่วโมง

สถานที่อบรม ห้องปฏิบัติการทางด้านการเงิน Financial Lab ชั้น 11 อาคารมหิตลาธิเบศร
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมัครได้ที่ https://www.cbs-academy.com

สมัครและชำระเงินค่าอบรมได้ทันทีพร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน
ทั้งนี้ท่านต้องชำระเงินค่าอบรมภายใน 3 วันหลังจากทำการสมัคร มิฉะนั้นการสมัครจะถูกยกเลิก

โดยโอนเงินเข้าบัญชีเลขที่ 045-2-21885-1
ชื่อบัญชี : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสภากาชาดไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Email: cbsacademy@cbs.chula.ac.th
โทร 0-22185759-60