เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมโครงการ Financial Management in Disruptive Era
วิทยากร : อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น

ภาวะเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง รวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบในหลายภาคส่วน ดังนั้นสิ่งที่ควรเตรียมพร้อมอยู่เสมอคือการรู้เท่าทันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและเตรียมพร้อมรับมือการบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

การอบรมในครั้งนี้ท่านจะได้รู้กับ
– digital platform ใหม่ๆในการลงทุนที่ช่วยในการตัดสินใจ
– เข้าใจและรู้เท่าทันการเลือกซื้อกองทุนและผลิตภัณฑ์ประกันต่างๆ
– มีโมเดลจำลองสถานการณ์ที่สามารถนำกลับไปใช้เองต่อได้

เนื้อหาหลักสูตร
1. ประเมินความมั่งคั่งส่วนบุคคล
2. ออกแบบชีวิตด้วยการออมที่ถูกต้อง
3. ความเสี่ยงกับผลตอบแทน คุ้มหรือไม่ที่จะเสี่ยง
4. เข้าใจหุ้น ตราสารหนี้ ประกัน อย่างมืออาชีพ
5. Behavioral Bias กับการตัดสินใจที่ผิดพลาดทางการเงิน
6. ตรวจสอบความพร้อมการเกษียณ
7. เลือกกองทุนรวมอย่างไรให้เหมาะสม
8. Cryptocurrency กับการลงทุน

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับหนังสือสำคัญจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดในวันที่ 25 มกราคม 2562
เวลา 9.00 – 16.00 น.

สถานที่อบรม : ห้อง 319 อาคารไชยยศสมบัติ 3
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมัครได้ที่ https://www.cbs-academy.com/

สมัครและชำระเงินค่าอบรมได้ทันทีพร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน
ทั้งนี้ท่านต้องชำระเงินค่าอบรมภายใน 3 วันหลังจากทำการสมัคร มิฉะนั้นการสมัครจะถูกยกเลิก

โดยโอนเงินเข้าบัญชีเลขที่ 045-2-21885-1
ชื่อบัญชี : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสภากาชาดไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Email : cbsacademy@cbs.chula.ac.th
โทร 0-22185759-60