รศ.ดร.ชัชพงศ์ ตั้งมณี ภาควิชาสถิติ บัญชีฯ จุฬาฯ ได้รับรางวัล Best Paper จากการประชุมวิชาการนานาชาติ

รศ.ดร.ชัชพงศ์ ตั้งมณี ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาตร์และการบัญชีฯ จุฬาฯ ได้รับรางวัล Best Paper Award จากผลงานวิจัยเรื่อง Visit Behavior at ‪Amazon.com‬: An Analysis of Viewers’ Demographics ในการประชุม The 2019 International Conference on Business Management Research (IBMRC 2019) ที่จัดขึ้น ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียนเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพหลัก

ทั้งนี้ รศ.ดร.ชัชพงศ์ ยังเคยได้รับรางวัล Best Research Methodology Award ในงานดังกล่าวเมื่อปีที่ผ่านมาด้วย ขอแสดงความยินดีแด่อาจารย์อย่างยิ่งครับ