Yearly Archives: 2020

Home>2020
28 12, 2020

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานของบุคลากรและการเข้าพื้นที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

2020-12-28T11:16:26+07:00ธันวาคม 28th, 2020|

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานของบุคลากรและการเข้าพื้นที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  

11 12, 2020

เสวนาทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS for PAEs/TFRS for NPAEs) รุ่นที่ 2

2020-12-11T02:30:35+07:00ธันวาคม 11th, 2020|

เสวนาทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS for PAEs/TFRS for NPAEs) รุ่นที่ 2 · สถานภาพในปัจจุบันและทิศทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน · สรุปใจความสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในรอบบัญชี 2563 · สรุปใจความสำคัญของกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (2564) · ผลกระทบของกรอบแนวคิดฯ ที่มีต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการจัดทำรายงานทางการเงิน · การแก้ไขปรับปรุง TFRS for NPAEs · ตอบประเด็นข้อซักถาม · คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี Link สมัคร: https://bit.ly/3ohtfhn จัดโดย ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3 11, 2020

บุคลากรคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ศึกษาดูงาน บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด

2020-11-03T15:51:41+07:00พฤศจิกายน 3rd, 2020|

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมให้บุคลากรได้มีความรู้และเรียนรู้วิธีการทำขนมไทย ณ บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด จังหวัดนครปฐม เพื่อเรียนรู้ถึงขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบและขั้นตอนการทำขนมไทยสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพเสริมในอนาคต  

29 10, 2020

ประกาศด่วน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ปิดสถานที่ทำการ

2020-10-29T15:27:22+07:00ตุลาคม 29th, 2020|

ประกาศด่วน!! คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ปิดสถานที่ทำการ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.30 น.

5 10, 2020

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับรางวัล

2020-10-05T09:58:52+07:00ตุลาคม 5th, 2020|

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ อาจารย์ณัฐเสกข์ เทพหัสดิน ได้รับพระราชทานปริญญาบัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วิริยสิทธาวัฒน์ ได้รับกิตติบัตร รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทอาจารย์ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ทั้งสองท่านได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและเกียรติบัตรในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

30 09, 2020

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ ให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาสังคมศาสตร์ประจำปี 2563

2020-10-05T09:53:04+07:00กันยายน 30th, 2020|

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ ศาสตราจารย์ ดร. กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาสังคมศาสตร์ประจำปี 2563 #ChulalongkornBusinessSchool #Chula

28 08, 2020

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

2020-08-28T16:18:03+07:00สิงหาคม 28th, 2020|

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 เพื่อปฏิบัติงานใน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ระยะเวลาในการประกาศ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2563  ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 หลักสูตร MBA

24 08, 2020

เปิดรับสมัคร Chula Mini MBA @Phitsanulok รุ่นที่ 2

2020-08-24T09:14:23+07:00สิงหาคม 24th, 2020|

รุ่น 2 มาแล้วครับ! เปิดรับสมัคร Chula Mini MBA @Phitsanulok รุ่นที่ 2 พบกับวิทยากรระดับ World Class จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินงานโดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิษณุโลก Link การสมัคร Chula MiniMBA Phitsanulok 2 14 พฤศจิกายน-13 ธันวาคม 2563 เดอะ แกรนด์ริเวอร์ไซด์ พิษณุโลก https://forms.gle/YwYMkUtkZqzygYEu9

5 08, 2020

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องเรียน 304 ชั้น 3 อาคารไชยยศสมบัติ 3 (e-bidding)

2020-08-05T18:22:12+07:00สิงหาคม 5th, 2020|

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องเรียน 304 ชั้น 3 อาคารไชยยศสมบัติ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download  

31 07, 2020

CBS : The Life Changer-The New Chapter of Life งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และวันพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563

2020-07-31T10:36:39+07:00กรกฎาคม 31st, 2020|

CBS : The Life Changer-The New Chapter of Life งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง   หลักสูตรภาษาไทย วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. Shi’81 Orientation and Meet the Parents BBA International Program August 2, 2020 13:00-16:00 hrs. สามารถเข้าร่วมประชุมได้ผ่าน zoom ซึ่ง QR code ส่งไปที่ อีเมล์จุฬาของนิสิต

Go to Top