เปิดรับสมัครแล้ว!
โครงการอบรมการตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Pre – CIA) รุ่นที่ 28

ผู้ตรวจสอบภายใน ด้วยเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแล้วว่าผู้ตรวจสอบภายในเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยพัฒนา ปรับปรุง การทำงานต่างๆ ขององค์กร ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การสร้างผู้ตรวจสอบภายในที่มีความสามารถ ต้องการระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นตามสายวิชาชีพ
จัดโดยศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระยะเวลาการอบรม
28 มีนาคม ถึง 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 อบรมวันเสาร์ – อาทิตย์
สถานที่อบรม : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค่าใช้จ่ายในการอบรม ท่านละ 52,000 บาท
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ 02-218-5702
E-mail: cia@cbs.chula.ac.th

รายละเอียดโครงการPre-CIA รุ่นที่ 28

ใบสมัครโครงการอบรม Pre-CIA

รายละเอียดการชำระค่าอบรม