ประกวดราคาจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Blade Server  จำนวน 1 งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด