บัญชีฯ จุฬาฯ ร่วมสมาคมธนาคารไทย เชิญนิสิตร่วมกิจกรรมฝึกบริหารการเงินส่วนบุคคล

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมการเงินตลอดอายุขัย ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย ขอเชิญนิสิตทุกคณะ ทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรมเพื่อบริหารการเงินส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลุ้นรับของรางวัลพร้อม e-certificate จากสมาคมธนาคารไทย

วันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 9:00-12:00 น. ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารไชยยศฯ 3