คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.ชัชพงศ์ ตั้งมณี ภาควิชาสถิติที่รับรางวัล Silver Award จากการนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Factor Affecting a Closing Price in the Thai Online Pay-to-Bid Website ในการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Business Administration and Accountancy 2020 (2nd INCBAA) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563