รศ.ดร.เดชา เดชะวัฒนะไพศาล คณะบัญชีฯ จุฬาฯ ได้รับรางวัล Distinguished Paper Award ระดับนานาชาติ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา เดชะวัฒนไพศาล ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ ที่รับรางวัล Distinguished Paper Award จากการนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Ambivalence Leader-member Exchange and Employee Attitudinal Outcomes จาก “BITE 2020” International Conference on Business, Information Tourism, and Economics ซึ่งจัดที่เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา