หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ)  เปิดรับสมัครแขนงวิชาคณิตศาสตร์การประกันชีวิต  และแขนงวิชาการจัดการการเสี่ยงภัย รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2563  กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม – 12 พฤษภาคม 2563  ที่ภาควิชาสถิติ  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์    โทร 02-2185651

ใบสมัครประกันภัยภาคนอกเวลาราชการ_2563_รุ่นที่11

รายละเอียดแนบท้าย

หนังสือรับรอง_ภาคนอกเวลาราชการ