ประกวดราคาจัดจ้างเช่าโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Azure จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด