คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาโมเดลสู้วิกฤติ COVID-19 ร่วมมือกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยคณะฯ มอบโครงการอบรมธุรกิจสู้วิกฤตให้แก่ทิพยประกันภัยและรับมอบกรมธรรม์คุ้มครองการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้แก่นิสิตของคณะบัญชีฯ จุฬาฯ ทุกคน ทุกระดับชั้น รวมถึงคณาจารย์ และบุคลากรทั้งหมดโดยมี รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี และ ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมแถลงความร่วมมือดังกล่าว ณ คณะบัญชีฯ จุฬาฯ

รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “ทางคณะฯ ได้พัฒนาโมเดลความร่วมมือสู้วิกฤติ COVID-19 ขึ้น โดยได้ออกแบบหลักสูตรบริหารธุรกิจพิชิต COVID-19 ซึ่งเป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจภายใต้สภาวะความไม่แน่นอน ที่ทำให้การดำเนินธุรกิจจำเป็นต้องมีแผนสำรอง เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ฝ่าวิกฤต ส่งมอบให้แก่ทิพยประกันภัย โดยทางบริษัทได้ร่วมกับคณะฯ สร้างความมั่นใจ อุ่นใจให้แก่นิสิตและผู้ปกครองด้วยการมอบกรมธรรม์คุ้มครองการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้แก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรในคณะฯ ทุกคน โดยนิสิตทุกระดับชั้นทั้ง ปริญญาตรี โท และเอก ได้รับการคุ้มครองดังกล่าวทั้งหมด

ทั้งนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจพิชิต COVID-19 ประกอบด้วยการ Retool ด้วยการใช้เทคโนโลยี ปรับเปลี่ยนเครื่องมือ และวิธีการการทำงาน การ Re – Target โดยพิจารณาอาจเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายลูกค้า การ Re – Business ปรับเปลี่ยนธุรกิจจากสิ่งที่มีอยู่ และการ Re – Process เป็นการปรับเปลี่ยนขั้นตอน กระบวนการในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า เพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัย

สุดท้าย การ Reunite ร่วมมือช่วยเหลือ ช่วยกันประคับประคองให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน และนี่คือตัวอย่างของความร่วมมือกันฝ่าวิกฤต COVID-19” ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) เป็นบริษัทประกันวินาศภัยของไทย รู้สึกห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปัจจุบันสร้างผลกระทบต่อประเทศ เศรษฐกิจ และประชาชน
เป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการสร้างความอุ่นใจ เป็นขวัญและกำลังใจ ตลอดจนลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษากรณีหากมีผู้ติดเชื้อดังกล่าวขึ้น ดังนั้นทิพยประกันภัยจึงมอบ ประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้แก่นิสิตในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกคน ทุกระดับชั้น ปริญญาตรี โท และเอก รวมถึงคณาจารย์และบุคลากรทุกคน

ขอขอบคุณทางคณะฯ ที่ได้ให้เกียรติ ทิพยประกันภัยเข้ามาให้การดูแลนิสิต ของคณะบัญชีฯ จุฬาฯ ทุกคน และขอขอบคุณทางคณะฯ ที่จะมอบหลักสูตรบริหารธุรกิจพิชิต COVID-19 ซึ่งเป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจภายใต้สภาวะความไม่แน่นอน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ศักยภาพในการ บริหารจัดการธุรกิจ ให้มีความแข็งแกร่ง สามารถดำเนินธุรกิจให้ฝ่าฟันกับวิกฤต รวมถึงการเสริมสร้างแนวคิด ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ตลอดจนการให้บริการ ที่เป็นประโยชน์ ต่อประเทศชาติและประชาชน ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม ตามสโลแกนของเราว่า “ทิพยประกันภัย ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม”