คณะบัญชีฯ จุฬาฯ กำหนดช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลในช่วงที่มีการกระจายของไวรัส COVID-19 ดังนี้

-นิสิต-
-ข้อมูลด้านการเรียนการสอนและการสอบ ให้ติดต่อ อาจารย์ที่ปรึกษา หรือหลักสูตรที่สังกัด หรือฝ่ายวิชาการ (02-2185776
academicaffairs@cbs.chula.ac.th)

– ข้อมูลด้านกิจกรรมนิสิต ระเบียบกฏเกณฑ์ และทุนการศึกษา ให้ติดต่อที่ฝ่ายกิจการนิสิต (02-2185863 studentaffairs@cbs.chula.ac.th หรือ)

ทั้งนี้นิสิตสามารถเจ้าถึงข้อมูลคณะทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ CBS Student Center ได้ด้วย

-คณาจารย์-
กรุณาติดต่อหัวหน้าภาควิชาฯ หรือ คณบดี

-บุคลากร เจ้าหน้าที่-
กรุณาติดต่อรองคณบดีฝ่ายบริหาร หรือคณบดี

ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข่าวอัพเดท ข่าวประกาศต่าง ๆ กรุณาติดต่อศูนย์แบรนด์ฯ (02-2185758 cbs@cbs.chula.ac.th)