ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล สำหรับภาคการศึกษาที่ 3 (ระบบตรีภาค) และภาคฤดูร้อน (ระบบทวิภาค) ปีการศึกษา 2562”

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนกรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากภาวะแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 จำนวน 3 ฉบับ ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล สำหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ไปแล้วนั้น

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล สำหรับภาคการศึกษาที่ 3 (ระบบตรีภาค) และภาคฤดูร้อน (ระบบทวิภาค) ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในภาวะที่โรค COVID-19 ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรกำหนดแนวทางการดำเนินการไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งอาจใช้วิธีการสอนสด (Real-time) หรือสอนโดยบันทึกไฟล์ภาพหรือเสียงไว้ล่วงหน้าก็ได้

ข้อ 2 ให้ผู้สอนวัดและประเมินผลด้วยวิธีการอย่างอื่นแทนการสอบในห้องสอบหรือการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม การวัดและประเมินผลด้วยวิธีการอย่างอื่นตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ การสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online Examination) การมอบหมายงาน (Assignment) การทำรายงาน (Report) หรือการทำข้อสอบนอกห้องสอบ (Take-home Examination) และให้หมายความรวมถึงการวัดและประเมินผลเป็นระยะระหว่างที่มีการเรียนการสอนด้วย

ข้อ 3 ในการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination: QE) การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination: CE) การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือการสอบวิทยานิพนธ์หรือการสอบค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา คณะหรือส่วนงานอาจดำเนินการโดยใช้ระบบออนไลน์หรือบูรณาการร่วมกับระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ได้

ข้อ 4 คณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานอาจกำหนดรายละเอียดหรือแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล สำหรับภาคการศึกษาที่ 3 (ระบบตรีภาค) หรือภาคฤดูร้อน (ระบบทวิภาค) ปีการศึกษา 2562 เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับประกาศนี้ก็ได้

ข้อ 5 กรณีที่มีปัญหาหรือเกิดข้อขัดข้องในการดำเนินการตามประกาศนี้ ให้คณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการได้ตามที่เห็นสมควร

อนึ่ง มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมระบบสนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ไว้แล้ว ผู้สอนสามารถติดต่อประสานขอรับบริการได้ที่ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานวิทยทรัพยากร หรือติดต่อฝ่ายวิชาการต้นสังกัดของผู้สอน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้จัดให้มีสายด่วนทั้งในและนอกเวลาทำการให้แก่ผู้สอน โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 064-224-1591 หรือ Help desk link: m.me/LicChula หรือ 02-218-0242

ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

(ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์)
อธิการบดี