ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาปิด-เปิดประตูมหาวิทยาลัย อาคารจอดรถ และโรงอาหารจุฬาฯ รถโดยสารภายในจุฬาฯ งดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศจุฬาฯ ให้มหาวิทยาลัยปิดที่ทำการที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 22 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 นั้น ทางศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเปิด – ปิดประตูจุฬาฯ และอาคารจอดรถจุฬาฯ ดังนี้

– ประตูมหาวิทยาลัย

ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง จะเปิดเฉพาะ

  1. ประตูคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ออกทางประตูคณะวิทยาศาสตร์)
  2. ประตูธรรมสถาน (ฝั่งซอยจุฬาลงกรณ์ 9)
  3. ประตูคณะเภสัชศาสตร์ (ฝั่งถนนพญาไท)
  4. ประตูคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ฝั่งถนนอังรีดูนังต์)
  5. ประตูคณรัฐศาสตร์ (ฝั่งถนนอังรีดูนังต์)

เพื่อคัดกรองรถยนต์เข้ามหาวิทยาลัย โดยรถยนต์ที่มีตราติดรถยนต์บุคลากรของมหาวิทยาลัย (ตราสีแดง ตราสีฟ้า และสีเขียว) และผู้ที่แสดงบัตรบุคลากร สามารถเข้าภายในพื้นที่ได้

– อาคารจอดรถ

อาคารจอดรถทุกอาคาร เปิดตั้งแต่เวลา 05.00 – 24.00 น. ทุกวัน

– อาคารจอดรถ 1 เข้าได้ทางประตูซอยจุฬาลงกรณ์ 42

– อาคารจอดรถ 2 (ติดอาคารมหาจักรีสิรินธร) เข้าได้ทางประตูถนนอังรีดูนังต์

– อาคารจอดรถ 3 เข้าทางประตูคณะรัฐศาสตร์

– อาคารจอดรถ 4 เข้าทางประตูซอยจุฬาลงกรณ์ 12

ทั้งนี้ รถของบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ขอให้แจ้งรายละเอียดที่ศูนย์รักษาความปลอดภัยฯ  ล่วงหน้า เพื่ออำนวยความสะดวกต่อไป

ศูนย์รักษาความปลอดภัยฯ พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หากมีเหตุฉุกเฉิน สามารถติดต่อได้ที่โทร. 0-2218-0000
 

การให้บริการของโรงอาหารจุฬาฯ และรถโดยสารภายในจุฬาฯ

โรงอาหารในจุฬาฯ

 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เปิดเฉพาะโรงอาหารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้บริการแบบกลับบ้าน (take away) โรงอาหารหอพักนิสิตจุฬาฯ เปิดให้บริการตามปกติ

รถโดยสารภายในจุฬาฯ (Shuttle Bus)

งดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2563