ประกาศสำนักงานการทะเบียน เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับคำร้อง

เพื่อลดความเสี่ยงในการเดินทางออกนอกที่พำนักของนิสิต อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสระหว่างบุคคลในช่วงวิกฤติ COVID-19 สามารถดำเนินการคำร้องต่างๆ ตามขั้นตอนในลิงค์นี้

https://www.chula.ac.th/news/28691/