นิสิต BBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ คว้าชนะการแข่งขันแผนธุรกิจเพื่อสังคมระดับนานาชาติ Hult Prize 2020 Social Business Plan Competition in Partnership with United Nations

โดยการแข่งขันปีนี้จัดขึ้นในหัวข้อ Hult Prize 2020 Challenge “Building startups that have a positive impact on our planet with every dollar earned” ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ผลปรากฏว่านิสิตจากจุฬาฯ ซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทยได้รับรางวัล The Winner of Tokyo Regional Round

ผลงานที่ชนะเลิศได้แก่แผนธุรกิจเพื่อสังคม
“Pura pads” ผ้าอนามัยทางเลือก ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถย่นเวลาการย่อยสลายจาก 800 ปี เหลือเพียง 4 ปีเท่านั้น อีกทั้งมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนิสิต
1. นางสาวปภาดา มะโนทัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (BBA) ชั้นปีที่ 3
2. นางสาวจันฑากร อุรานุกูล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (BBA) ชั้นปีที่ 3
3. นายจิรภัทร ภัทรกุลทวี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
4. นางสาวกิตติกัญญา ดำรงศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

Campus Director: นางสาวปิยนุช หอระดาน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 3

Advisers: ผศ.ดร.รพีพร รุ้งสีทอง และ อ.ดร.ขวัญรัตน์ ส่วนพงษ์

ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลจะไปเข้าอบรม Accelerator Program ที่เมือง Boston, USA เพื่อร่วมคัดเลือกเป็น 1 ใน 6 ทีมสุดท้ายไปประกวดรอบ Global Summit ที่ United Nations (Head quarter), New York, USA in September 2020