คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งแด่ คุณขัตติยา อินทรวิชัย ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ธนาคารกสิกรไทย (KBank) สืบแทนคุณบัณฑูร ล่ำซำ

คุณขัตติยา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากภาควิชาการตลาด จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับทุนการศึกษาจากธนาคารกสิกรไทยไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท MBA – Finance and Investment ที่ The University of Texas at Austin สหรัฐอเมริกา

คุณขัตติยาเริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย
เมื่อปี พ.ศ. 2530 ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการวาณิชธนกิจ จากนั้นก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาดและเครดิต ผู้อำนวยฝ่ายอาวุโสฝ่ายยุทธศาสตร์องค์การ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ เป็นรองกรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสทำหน้าที่ผู้บริหารสายงานการเงินและควบคุม ก่อนจะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารกสิกรไทยตามลำดับ

นอกจากภาระหน้าที่ที่ธนาคารกสิกรไทยแล้ว
คุณขัตติยายังกรุณาเสียสละเข้าร่วมกิจกรรมของคณะมาโดยตลอด โดยเฉพาะโครงการ ChAMP (Chulalongkorn Alumni Mentorship Program) ซึ่งเป็นโครงการที่พี่ ๆ ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จกลับมาช่วยเป็นพี่เลี้ยง (Montor) แก่นิสิตปัจจุบันซึ่งคุณขัตติยากรุณาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีแรกจนปัจจุบันเป็นเวลา 8 ปีเต็ม