เรียน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต นิสิตเก่าและพี่น้องครอบครัวบัญชี จุฬาฯ ที่รักยิ่งทุกท่าน

สวัสดีปีใหม่ไทยครับ

ในช่วงที่ผ่านมาเราทุกคนได้เผชิญกับสภาวะการแพร่กระจายของไวรัส Covid-19 ที่เป็นอุบัติภัยครั้งสำคัญของโลกที่รุนแรงมากที่สุดครั้งหนึ่ง ทำให้เกิดวิกฤตด้านสาธารณสุข ปัญหาด้านเศรษฐกิจธุรกิจ และความยากลำบากของการดำเนินชีวิต ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกๆคนในโลกรวมถึงคณะของเรา แต่ผมเชื่อว่าพวกเราชาวบัญชีฯ จุฬาฯ จะข้ามผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกันอย่างลุล่วงด้วยความรู้ความสามารถ ความมุ่งมั่น และกำลังใจที่เต็มเปี่ยมของเราทุกคน

ผมขอใช้โอกาสนี้ขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องหลายส่วนที่ทำให้คณะของเราสามารถดำเนินงานไปได้อย่างราบรื่นในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอนซึ่งคณาจารย์ได้กรุณาร่วมแรงร่วมใจปรับเข้าสู่รูปแบบการศึกษาในระบบออนไลน์ได้อย่างราบรื่นในช่วงเวลาที่จำกัด ทั้งยังสามารถคงคุณภาพของการเรียนรู้ที่ดีไว้ได้ดังเดิม ด้านนิสิตเองก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ กระตือรือร้น และมุ่งมั่นตั้งใจเรียน ทำให้บรรยาการการเรียนและคุณภาพที่เข้มข้นและทันสมัยยังคงอยู่ในชั้นเรียนของคณะเราทุกระดับการศึกษา

บุคลากรสายสนับสนุนเองก็กรุณาปรับตัวอย่างรวดเร็วให้สามารถทำงานที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การดำเนินการต่าง ๆ ของคณะราบรื่น ทั้งด้านวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการ การเงินและการบัญชี การวางแผนและพัฒนา และกิจการนิสิต ตัวอย่างกิจกรรมเช่น การจัดการด้านระบบทะเบียนนิสิต การแนะแนวเข้าภาควิชา การนำเสนอโครงการพิเศษ การรับนิสิตเข้าศึกษาต่อในหลายหลักสูตรซึ่งปรับใช้ระบบออนไลน์เข้าช่วยได้อย่างดียิ่ง ทำให้ลดภาระและเพิ่มความปลอดภัยแก่นิสิตและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มากมาย

นอกจากการดำเนินงานปกติ ผมขอแสดงความชื่นชมอย่างยิ่งแด่คณาจารย์ บุคลากร ซึ่งหลายท่านเกษียณอายุไปแล้ว รวมทั้งพี่ ๆ น้อง ๆ ศิษย์เก่าที่ยังกรุณาถามไถ่ ช่วยเหลืองานของคณะมิได้ขาด หลายท่านกรุณามาช่วยเป็นวิทยากรในห้องเรียนออนไลน์ บางท่านกรุณามาร่วมทำหน้ากากอนามัยที่คณะเพื่อมอบแด่บุคลากรทางการแพทย์ บางท่านร่วมกันบริจาคหรือจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมในนามของคณะ ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้แสดงถึงพลังของ “เลือดสีฟ้า” ที่เป็นธงนำของสังคมไทยเสมอมา

ในช่วงที่ผ่านมานอกจากคณะได้ออกมาตรการเพื่อระมัดระวังป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของไวรัส Covid-19 อย่างหลากหลาย เช่น การรักษาความสะอาดเป็นพิเศษ การคัดกรองผู้มีความเสี่ยง การติดตั้งเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติทั่วทั้งคณะ การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในห้องเรียนต่าง ๆ เป็นประจำ ทั้งยังทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานต่าง ๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น ศูนย์สุขภาพ สำนักวิรัชกิจจุฬาฯ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 ของจุฬาฯ อย่างต่อเนื่องโดยมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญคือการสร้างความปลอดภัยและความสบายใจสูงสุดแก่ชาวบัญชีฯ จุฬาฯ ทั้งที่อยู่ในประเทศและนอกประเทศ เช่น คณาจารย์ที่กำลังศึกษาต่อในต่างประเทศทั้งสี่ท่านล้วนได้รับการติดต่อดูแลจากคณะและปลอดภัยดีทั้งสิ้น

คณะยังได้พัฒนากิจกรรมเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาไวรัสดังกล่าวอย่างหลากหลาย เช่น การร่วมมือกับบริษัท ทิพยประกันภัย พัฒนาโมเดลความร่วมมือสู้วิกฤติ COVID-19 ขึ้น โดยได้ออกแบบหลักสูตรจุฬาฯ ธุรกิจพิชิต COVID-19 ซึ่งเป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจภายใต้สภาวะความไม่แน่นอนมอบให้แก่ทิพยประกันภัย โดยทางบริษัทได้ร่วมกับคณะฯ สร้างความมั่นใจ อุ่นใจแก่ชาวบัญชีฯ จุฬาฯ ทุกคนด้วยการมอบกรมธรรม์คุ้มครองการติดเชื้อไวรัส COVID-19 นอกจากนั้นยังได้สร้างแนวคิดการจัดการธุรกิจในช่วงสภาวะฉุกเฉิน หรือ CBS Reform Business Model เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจซึ่งได้ความสนใจจากนักธุรกิจและสื่อมวลชนอย่างกว้างขวาง

นอกจากนิสิต คณาจารย์ บุคลากรของคณะแล้ว คณะยังมีกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น นำส่งอาหารให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ช่วยดูแลคณะ และพยายามหาทางสร้างรายได้แก่แม่บ้านรายวันและซุ้มอาหารในคณะที่ต้องปิดไป เพื่อส่งกำลังใจแก่ทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยดูแลชาวบัญชีฯ จุฬาฯ มาโดยตลอด

อย่างไรก็ดีเพื่อให้ความช่วยเหลือของชาวบัญชีฯ จุฬาฯ เป็นไปได้อย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพ ผมได้พัฒนา Platform ชื่อว่า “CBS Help form Home” ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งข้อมูลในการเสนอและขอความช่วยเหลือ รวมถึงเผยแพร่ รวบรวมข้อมูลความช่วยเหลือทุกรูปแบบในสังคมไทยเพื่อให้เราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ผมขอใช้โอกาสนี้เชิญชวนทุกท่านและครอบครัวรวมถึงคนไทยทุกคนที่มีจิตสาธารณะเข้าร่วมโครงการผ่าน Facebook Group (https://www.facebook.com/groups/helpfromhome) ผมเชื่อว่าด้วยสปิริตของชาวบัญชีฯ จุฬาฯ และสปิริตของนักสู้ของคนไทยเราจะได้พึ่งพากันผ่านพ้นปัญหานี้ไปได้ด้วยกัน

ในระหว่างที่มีสถานการณ์ที่ยอดแย่นี้ก็มีเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมเกิดขึ้นในคณะของเราหลายประการ หลักสูตร BBA (นานาชาติ) ของเราได้เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกจาก The Association of Chartered Certified Accountants หรือ ACCA นอกจากนั้นนิสิต BBA (นานาชาติ) ได้คว้ารางวัลชนะเลิศแผนธุรกิจเพื่อสังคมระดับนานาชาติ Hult Prize 2020 Social Business Plan Competition in Partnership with UN ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และยังได้รับรางวัลชนะเลิศแผนการตลาดดิจิทัลระดับประเทศในโครงการ C Channel Yellow Project by SUNCUT ซึ่งมีทีมนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศเข้าแข่งขันกว่า 120 ทีม ผมขอชื่นชมความทุ่มเทของคณาจารย์และนิสิตที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และขอขอบคุณที่ได้นำข่าวดีที่สร้างความสุขมามอบแก่ชาวบัญชีฯ จุฬาฯ ทุกคนในช่วงวิกฤตนี้

ช่วงวาระสงกรานต์ในปีนี้ที่ออกจะแตกต่างไปจากปีอื่นๆที่พวกเราไม่ได้เจอหน้าร่วมกันเพื่อสรงน้ำพระและขอพรจากคณาจารย์ท่านผู้ใหญ่เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา แต่ด้วยความปรารถนาดีและความผูกพันของทุกคนในคณะของเรา ผมขอถือโอกาสนี้เป็นตัวแทนส่งความสุขและอวยพรซึ่งกันและกัน

ขออารธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือ รวมทั้งพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เคารพรักยิ่งของชาวจุฬาฯ และบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์จงดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง ปลอดภัย มีกำลังใจเข้มแข็งในการที่จะฝ่าฟันวิกฤตต่าง ๆ ไปได้อย่างราบรื่น พลังความรู้ ความคิด และความสามัคคีของชาวบัญชีฯ จุฬาฯ จะนำเราทุกคนข้ามพ้นปัญหาครั้งนี้ได้อย่างแน่นอน

สุขสันต์สงกรานต์ ปราศจากโรคภัย รวมใจชาวบัญชี จุฬาฯ

Absence makes the heart grow fonder. ตัวไกลแต่ใจใกล้ชิดขึ้นครับ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ  ภูริวัชร
คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ