จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขยายเวลาการปิดที่ทำการที่ตั้งทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและนอกเขตกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

อ่านเพิ่มเติมได้ที่

https://www.chula.ac.th/news/30217/