Daily Archives: พฤษภาคม 7, 2020

7 05, 2020

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการประกันภัย (คณิตศาสตร์ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยงภัย) ภาคนอกเวลาราชการ

2020-05-07T11:57:49+07:00พฤษภาคม 7th, 2020|

 ข่าวดีสำหรับผู้สมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการประกันภัย ภาคนอกเวลาราชการ ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารการสมัครทั้งหมดมาได้ที่อีเมลของ อ.ดร. อิสริยะ สัตกุลพิบูลย์ isariya@cbs.chula.ac.th ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 (เดิม 12 พฤษภาคม 2563) เอกสารการรับสมัครมีดังนี้  ใบสมัคร สามารถ Download ได้ที่นี่:  ใบสมัครประกันภัยภาคนอกเวลาราชการ_2563_รุ่นที่11 สำเนา Transcripts สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ หนังสือรับรองว่ามีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี (นับถึงวันรับสมัคร) หนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) อย่างน้อย 1 ฉบับ สามารถ Download ได้ที่นี่:  หนังสือรับรอง_ภาคนอกเวลาราชการ หรือหลักฐานการทำวิจัย (ถ้ามี) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL/CU-TEP/IELTS) มีอายุไม่เกินสองปี กรณีที่ผู้สมัครยังไม่มีคะแนนสอบ สามารถยื่นได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หลังจากได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาแล้ว - ผู้สมัครจะมีการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2563 [...]

7 05, 2020

คณะบัญชี จุฬาฯ ขอเชิญชวนศิษย์เก่า คณาจารย์ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไปสนับสนุนโครงการ “เงินทุน บัญชี จุฬา พึ่งพากัน” เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่ประสบวิกฤตไวรัสโควิด-19 ได้ลดหย่อนภาษี 2 เท่า

2020-05-07T11:03:05+07:00พฤษภาคม 7th, 2020|

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลกกําลังเผชิญหน้ากับการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ที่เป็นอุบัติภัย ครั้งสําคัญของโลกที่รุนแรงมากที่สุดครั้งหนึ่ง ส่งผลกระทบในทุกมิติ ได้แก่การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อย่างรุนแรงและเป็นวงกวัางอยีางที่ไม่เคยมีมาก่อน ทําให้เกิดวิกฤตด้านสาธารณสุข ปัญหาด้านเศรษฐกิจธุรกิจ และความยากลําบากของการดําเนินชีวิต ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และภาคประชาชน เช่น การเลิกจ้างพนักงานบริษัท บริษัทขาด รายได้จากการดําเนินธุรกิจ หรือบริษัทต้องปิดทําการ เป็นต้น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มองเห็นปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น จากวิกฤต Covid-19 ดังกล่าวซึ่งจะกระทบรวมไปถึงนิสิตและครอบครัวของนิสิต ตลอดจนบุคคลต่างๆใน สังคมที่จะได้รับความเดือดร้อน ดังนั้นคณะจึงได้พิจารณาให้มีการจัดตั้งโครงการ “กองทุนบัญชี จุฬา พึ่งพากัน” โดยการระดมทุนจาก การบริจาคเงินประจําตําแหน่งของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิเศษของคณะฯ โดยความสมัครใจ และรับบริจาคสมทบจากคณาจารย์ ศิษย์เก่า ผู้ปกครองนิสิต เจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไป เพื่อนํามาช่วยเหลือ เป็นทุนการศึกษาและช่วยลดภาระของนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 วิธีการบริจาค 1. บริจาคผ่าน QR Code เข้าบัญชี กองทุนบัญชี จุฬา พึ่งพากัน [...]

7 05, 2020

จุฬาฯ จัดงบ 500 ล้าน ช่วยนิสิตจากพิษโควิด-19

2020-05-07T11:08:55+07:00พฤษภาคม 7th, 2020|

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมกว่า 500 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่มีความจำเป็นและได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ประกอบด้วยทุนการศึกษาและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 และในปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 1. ทุนช่วยเหลือและสนับสนุนค่าใช้จ่าย รวม 31.6 ล้านบาท แบ่งเป็น ทุนสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิต วงเงิน 30 ล้านบาท เป็นการให้ทุนช่วยเหลือนิสิตทุกระดับการศึกษาทั้งปริญญาตรี โท เอก และครอบครัวของนิสิตที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เช่น ถูกเลิกจ้าง ถูกลดเงินเดือน มีรายได้สุทธิต่อครัวเรือนไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยจะสนับสนุนให้นิสิตคนละไม่เกิน 10,000 บาท ในขั้นแรกมีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือนิสิต 4,000 คน และอาจขยายจำนวนได้อีกตามความเดือดร้อนจำเป็น  ทุนนิสิตช่วยงาน เพิ่มจากเดิมที่ใช้อยู่อีก 1.6 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการจ้างนิสิตให้มีงานทำในมหาวิทยาลัย โดนเน้นงานที่ทำออนไลน์ ได้ค่าจ้างชั่วโมงละ 100 บาท [...]

Go to Top