ข่าวดีสำหรับผู้สมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการประกันภัย ภาคนอกเวลาราชการ
ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารการสมัครทั้งหมดมาได้ที่อีเมลของ อ.ดร. อิสริยะ สัตกุลพิบูลย์
isariya@cbs.chula.ac.th ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 (เดิม 12 พฤษภาคม 2563)
เอกสารการรับสมัครมีดังนี้

 •  ใบสมัคร สามารถ Download ได้ที่นี่:  ใบสมัครประกันภัยภาคนอกเวลาราชการ_2563_รุ่นที่11
 • สำเนา Transcripts
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ
 • หนังสือรับรองว่ามีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
 • หนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) อย่างน้อย 1 ฉบับ สามารถ Download ได้ที่นี่:
   หนังสือรับรอง_ภาคนอกเวลาราชการ หรือหลักฐานการทำวิจัย (ถ้ามี)
 • ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL/CU-TEP/IELTS) มีอายุไม่เกินสองปี
  กรณีที่ผู้สมัครยังไม่มีคะแนนสอบ สามารถยื่นได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
  หลังจากได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาแล้ว

– ผู้สมัครจะมีการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2563 ผ่านทางโปรแกรม Zoom
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบผ่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์หลังจากที่ได้ส่งใบสมัครมาแล้ว
– ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดการรับสมัครได้ตามประกาศแนบท้ายนี้: รายละเอียดการรับสมัคร_ภาคนอกเวลา2563
– ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดของหลักสูตรได้ที่นี่: www.cbs.chula.ac.th/programs-th/masters-
th/วท-ม-สาขาวิชาการประกันภ/ หรือที่ stat.cbs.chula.ac.th/หลักสูตร/หลักสูตรปริญญาตรี/สต-บ-ประกันภัย/

– ผู้สมัครสามารถติดตามข่าวสารได้จาก Facebook ของภาควิชาสถิติได้ที่นี่:
www.facebook.com/chulastat

การติดต่อสอบถามในช่วงวิกฤติ COVID-19

ให้ผู้ที่สนใจสมัครติดต่อมาได้ที่ คุณอัจฉรา ทองศรี หมายเลขโทรศัพท์ 094-694-5915 หรือติดต่อมาที่
อ.ดร.อิสริยะ สัตกุลพิบูลย์ โดยตรงได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 092-250-0910 หรือไลน์ yassutta1