คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาบริหารธุรกิจ

>, ความสำเร็จ, นิสิตปัจจุบัน, นิสิตเก่า, ประกาศ>คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาบริหารธุรกิจ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ
รศ.ดร.คณิสร์ แสงโชติ
ผศ.ดร.ฐิติเทพ สิทธิยศ และ
ผศ.ดร.ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ

ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาบริหารธุรกิจ

2020-05-29T15:40:55+07:00 พฤษภาคม 29th, 2020|