คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ
รศ.ดร.คณิสร์ แสงโชติ
ผศ.ดร.ฐิติเทพ สิทธิยศ และ
ผศ.ดร.ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ

ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาบริหารธุรกิจ