ประกาศหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก_insurance2563