หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบพิเศษ)

ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2563 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครผ่านเว็บไซต์ของภาควิชาการบัญชี

https://account.cbs.chula.ac.th/หลักสูตรและการอบรม/หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต/การรับสมัคร/

การรับสมัครและค่าใช้จ่ายในการสมัคร

การรับสมัคร

(1)  กรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ https://forms.gle/zSV33gv37F8w69Xw5

(2)  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) เอกสาร 2 แบบหนังสือรับรอง

(3)  ดาวน์โหลดขั้นตอนการชำระเงินผ่านระบบ SCB Bill Payment  เอกสาร 3 ขั้นตอนการชำระเงินค่าสมัครผ่าน SCB Bill Payment

(4)  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เปิดเผยผลคะแนนการสอบวิชาความถนัดทางธุรกิจ: CU-BEST (สำหรับผู้สมัครสอบ CU-BEST รอบพิเศษ ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการส่งผลคะแนน CU-BEST ให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยตรงเพื่อพิจารณาผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์) เอกสาร 4 หนังสือยินยอมCU-BEST

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ชำระเงินค่าสมัครจำนวน 1,000 บาท ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045–3–04515-4 ผ่านระบบ SCB Bill Payment payment.acc.chula.ac.th/Fee/Admission/22507

จำนวนที่คาดว่าจะรับ  40 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

แบบ  ข
(1)  สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการบัญชี อันได้แก่ ปริญญาบัญชีบัณฑิต หรือปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่ามาก่อน แล้วจึงมาเรียนต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี ต้องนำใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าดังกล่าวมาแสดงประกอบการสมัครด้วย)
(2)  ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการบัญชี (นับถึงวันเปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563)
(3)  การทดสอบความถนัดทางธุรกิจ

 • ผลคะแนน CU-BEST ตั้งแต่ 160 คะแนน ขึ้นไป ซึ่งเป็นการสอบภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี (นับจากวันรายงานผลคะแนนการทดสอบถึงวันประกาศผลสอบคัดเลือก) หรือ
 • ผลคะแนน GMAT ตั้งแต่ 450 คะแนน ขึ้นไป ทั้งนี้ ต้องเป็นผลคะแนนที่ยังไม่หมดอายุ (นับจากวันรายงานผลคะแนนการทดสอบถึงวันประกาศผลสอบคัดเลือก)

กรณีที่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ดังกล่าว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต อาจพิจารณารับเข้าศึกษาตามดุลยพินิจ

กรณีไม่มีคะแนน CU-BEST หรือ GMAT ผู้สมัครต้องลงทะเบียนสอบ CU-BEST รอบพิเศษ ที่จัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์ ในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. (https://mba.cbs.chula.ac.th/cu-best/) และยื่นผลคะแนนตัวจริงกับหลักสูตรฯ ภายในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563

(4)  การทดสอบภาษาอังกฤษ

– ผลคะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 45 ขึ้นไป หรือ

– ผลคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 450 ขึ้นไป หรือ

– ผลคะแนน IELTS ตั้งแต่ 4.0 ขึ้นไป

ทั้งนี้ ต้องเป็นการสอบภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี (นับจากวันรายงานผลคะแนนการทดสอบถึงวันประกาศผลสอบคัดเลือก)

กรณีที่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ดังกล่าว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ อาจพิจารณารับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย

กรณีไม่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ผู้สมัครจะได้รับการผ่อนผันคะแนนสอบภาษาอังกฤษในการสมัครสอบคัดเลือกและการลงทะเบียนแรกเข้า โดยจะมีสถานภาพนิสิตเป็นทดลองศึกษาและมีเงื่อนไขว่าจะต้องดำเนินการข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

 1. ต้องสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านตามเกณฑ์การรับเข้าศึกษาตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต และปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ. 2557 ได้แก่ ต้องมีคะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 45 ขึ้นไป หรือคะแนน TOEFL 450 ขึ้นไป หรือ IELTS ตั้งแต่ 4.0 ขึ้นไป ภายในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ หากคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ดังกล่าว ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย หรือ
 2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดังกล่าวทั้งหมด 2 รายวิชา โดยลงทะเบียนเรียนรายวิชาแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 และลงทะเบียนเรียนวิชาที่สองภายในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 (ผู้สมัครต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนเอง)

ทั้งนี้ หากผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษภายในระยะเวลาที่กำหนด จะสิ้นสถานภาพการทดลองศึกษา และไม่สามารถศึกษาต่อในภาคการศึกษาถัดไป

(5)  คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้

หลักฐานประกอบการสมัคร

 • พิมพ์ใบสมัครที่กรอกแล้วพร้อมเซ็นชื่อและติดรูป 1 นิ้ว
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ 1 ชุด
 • ผลคะแนนผลคะแนนการทดสอบความถนัดทางธุรกิจ: CU-BEST หรือ GMAT (สำหรับผู้สมัครที่มีคะแนนสอบแล้ว)
 • หนังสือยินยอมให้เปิดเผยผลคะแนนการสอบวิชาความถนัดทางธุรกิจ: CU-BEST (สำหรับผู้สมัครสอบ CU-BEST รอบพิเศษ)
 • ผลคะแนนภาษาอังกฤษ: CU-TEP หรือ TOEFL หรือ IELTS (สำหรับผู้สมัครที่มีคะแนนสอบแล้ว)
 • หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทำงานเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี
 • หนังสือรับรองการทำงานจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและเชื่อถือได้ (Letter of Recommendation) 2 ฉบับ (สามารถยื่นได้จนถึงวันสอบสัมภาษณ์)
 • แบบชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

การส่งหลักฐานการสมัคร

ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้

ภาควิชาการบัญชี หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารไชยยศสมบัติ 3 ชั้น 2 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2218 5740-2

(เขียนมุมซองซ้ายตรงผู้ส่ง “สมัคร MAcc รุ่นที่ 28”)

วันสุดท้ายของการรับเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ ต้องประทับตราไปรษณีย์ภายในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563

การพิจารณาผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะพิจารณาจากผลคะแนนสอบ CU-BEST และ CU-TEP ร่วมกับคะแนนที่ได้รับจากการสอบสัมภาษณ์
ในกรณีที่ผลคะแนนสอบ CU-BEST หรือ CU-TEP ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดในคุณสมบัติผู้สมัคร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ อาจพิจารณารับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย

คลิปประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต จุฬาฯ (ภาคนอกเวลาราชการ) MAcc รุ่นที่ 28 (รอบพิเศษ)

https://youtu.be/yl_aKY7gEgc

ภาควิชาการบัญชี หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารไชยยศสมบัติ 3 ชั้น 2 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2218 5740-2

Website: https://account.cbs.chula.ac.th 

Email: macc@cbs.chula.ac.th

Facebook: ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ