คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งแด่

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีในวาระที่สอง (พ.ศ.2563 – 2567)