ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องเรียน 304 ชั้น 3 อาคารไชยยศสมบัติ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download