คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 เพื่อปฏิบัติงานใน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ระยะเวลาในการประกาศ
ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2563  ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้