คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ
ศาสตราจารย์ ดร. กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ
ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาสังคมศาสตร์ประจำปี 2563