Daily Archives: ตุลาคม 5, 2020

5 10, 2020

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับรางวัล

2020-10-05T09:58:52+07:00 ตุลาคม 5th, 2020|

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ อาจารย์ณัฐเสกข์ เทพหัสดิน ได้รับพระราชทานปริญญาบัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วิริยสิทธาวัฒน์ ได้รับกิตติบัตร รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทอาจารย์ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ทั้งสองท่านได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและเกียรติบัตรในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563