เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมให้บุคลากรได้มีความรู้และเรียนรู้วิธีการทำขนมไทย ณ บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด จังหวัดนครปฐม เพื่อเรียนรู้ถึงขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบและขั้นตอนการทำขนมไทยสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพเสริมในอนาคต