หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

รอบที่ 1 รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564
รอบที่ 2 รับสมัครตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 – วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารแนบ

กรอกใบสมัครใน www.grad.chula.ac.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2218-5740