คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรเทาปัญหาโควิด-19
– ผ่อนผันชำระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมพิเศษ สำหรับนิสิตทุกคน ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
– ขยายเวลาลงทะเบียนเรียน ทุกระดับ ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยไม่มีค่าปรับ