TCAS64 รอบที่ 1 Portfolio | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
(แนะนำให้เปิดด้วย Chrome บนคอมพิวเตอร์)

หากผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 TCAS64 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้ประสานงานของแต่ละโครงการ ตามรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

แบบยืนยันการสอบสัมภาษณ์ รอบ 1 บัญชี Download

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ Download