คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศยืนยันความปลอดภัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในคณะฯ ให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและยกระดับความปลอดภัยถึงขั้นสูงสุด