โครงการอบรม

>โครงการอบรม
17 02, 2020

บัญชีฯ จุฬาฯ ร่วมสมาคมธนาคารไทย เชิญนิสิตร่วมกิจกรรมฝึกบริหารการเงินส่วนบุคคล

2020-02-17T10:02:09+07:00 กุมภาพันธ์ 17th, 2020|

บัญชีฯ จุฬาฯ ร่วมสมาคมธนาคารไทย เชิญนิสิตร่วมกิจกรรมฝึกบริหารการเงินส่วนบุคคล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมการเงินตลอดอายุขัย ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย ขอเชิญนิสิตทุกคณะ ทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรมเพื่อบริหารการเงินส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลุ้นรับของรางวัลพร้อม e-certificate จากสมาคมธนาคารไทย วันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 9:00-12:00 น. ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารไชยยศฯ 3

30 01, 2020

โครงการสัมมนาหลักสูตร MBA “The Power of the Second:คำว่าที่ 2 ใช่จะเป็นรองเสมอไป”

2020-01-30T11:18:20+07:00 มกราคม 30th, 2020|

โครงการสัมมนาหลักสูตร MBA “The Power of the Second:คำว่าที่ 2 ใช่จะเป็นรองเสมอไป” ในวันที่: เสาร์ที่ 22 ก.พ. 2563 เวลา : 14.00 -16.00 น. สถานที่ : ห้อง Auditorium 801 จามจุรี 10 จุฬาฯ ****ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ**** ****เปิดรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ**** สนใจกรอกใบสมัครเพื่อสำรองที่นั่ง : https://forms.gle/xpA2ptpwt9zMus6RA  

14 01, 2020

โครงการอบรมการตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Pre – CIA) รุ่นที่ 28

2020-01-14T10:24:12+07:00 มกราคม 14th, 2020|

เปิดรับสมัครแล้ว! โครงการอบรมการตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Pre – CIA) รุ่นที่ 28 ผู้ตรวจสอบภายใน ด้วยเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแล้วว่าผู้ตรวจสอบภายในเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยพัฒนา ปรับปรุง การทำงานต่างๆ ขององค์กร ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การสร้างผู้ตรวจสอบภายในที่มีความสามารถ ต้องการระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นตามสายวิชาชีพ จัดโดยศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระยะเวลาการอบรม 28 มีนาคม ถึง 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 อบรมวันเสาร์ – อาทิตย์ สถานที่อบรม : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายในการอบรม ท่านละ 52,000 บาท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 02-218-5702 E-mail: cia@cbs.chula.ac.th รายละเอียดโครงการPre-CIA รุ่นที่ 28 ใบสมัครโครงการอบรม Pre-CIA รายละเอียดการชำระค่าอบรม

20 12, 2019

เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม โครงการ Excel for Business Excellence วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คณาวัฒนไชย

2019-12-20T11:46:38+07:00 ธันวาคม 20th, 2019|

เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม โครงการ Excel for Business Excellence วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คณาวัฒนไชย ในยุคปัจจุบัน ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถกำหนดหรือวางแผนกลยุทธ์ได้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและทำการประเมินผลที่ดีนั้น จะทำให้ข้อมูลที่เรานำมาใช้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และหนึ่งในโปรแกรมที่มีผู้นิยมใช้กันอย่างมาก คือ Microsoft Excel ด้วยความสำคัญของโปรแกรมนี้ เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานกับการทำงานในส่วนต่างๆ ของธุรกิจ ทั้งทางด้านการเงิน การบัญชี การตลาด หรือแม้แต่การจัดการคลังสินค้า ดังนั้นโครงการนี้จึงเหมาะกับผู้ประกอบการ ผู้บริหาร หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจเพื่อนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดในการทำงานได้ จัดระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น. รวม 12 ชั่วโมง สถานที่อบรม ห้องปฏิบัติการทางด้านการเงิน Financial Lab ชั้น 11 อาคารมหิตลาธิเบศร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมัครได้ที่ https://www.cbs-academy.com สมัครและชำระเงินค่าอบรมได้ทันทีพร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน ทั้งนี้ท่านต้องชำระเงินค่าอบรมภายใน 3 วันหลังจากทำการสมัคร [...]

20 12, 2019

เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมโครงการ Financial Management in Disruptive Era วิทยากร : อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น

2019-12-20T11:47:32+07:00 ธันวาคม 20th, 2019|

เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมโครงการ Financial Management in Disruptive Era วิทยากร : อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น ภาวะเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง รวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบในหลายภาคส่วน ดังนั้นสิ่งที่ควรเตรียมพร้อมอยู่เสมอคือการรู้เท่าทันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและเตรียมพร้อมรับมือการบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ การอบรมในครั้งนี้ท่านจะได้รู้กับ - digital platform ใหม่ๆในการลงทุนที่ช่วยในการตัดสินใจ - เข้าใจและรู้เท่าทันการเลือกซื้อกองทุนและผลิตภัณฑ์ประกันต่างๆ - มีโมเดลจำลองสถานการณ์ที่สามารถนำกลับไปใช้เองต่อได้ เนื้อหาหลักสูตร 1. ประเมินความมั่งคั่งส่วนบุคคล 2. ออกแบบชีวิตด้วยการออมที่ถูกต้อง 3. ความเสี่ยงกับผลตอบแทน คุ้มหรือไม่ที่จะเสี่ยง 4. เข้าใจหุ้น ตราสารหนี้ ประกัน อย่างมืออาชีพ 5. Behavioral Bias กับการตัดสินใจที่ผิดพลาดทางการเงิน 6. ตรวจสอบความพร้อมการเกษียณ 7. เลือกกองทุนรวมอย่างไรให้เหมาะสม 8. Cryptocurrency กับการลงทุน ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับหนังสือสำคัญจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดในวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา [...]

15 10, 2019

โครงการ “เสวนาทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRSs for PAEs และ TFRS for NPAEs)”

2019-10-15T10:37:54+07:00 ตุลาคม 15th, 2019|

📌เปิดรับสมัครแล้ว โครงการ “เสวนาทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRSs for PAEs และ TFRS for NPAEs)” - ประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ TFRSs ปรับปรุง 2562 บังคับใช้ปี 2563 จำนวน 8 ฉบับ - ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า และ กลุ่ม TFRSs สำหรับเครื่องมือทางการเงิน ที่บังคับใช้ปี 2563 - ประเด็นทางการรายงานทางการเงินที่น่าสนใจของ TFRSs ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน - สาระสำคัญของกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงืน ที่จะบังคับใช้ปี 2564 - ทิศทางการปรับปรุง TFRS for NPAEs - ทิศทาง/ ประเด็นในการปรับปรุง TFRSs ในอนาคต วันพุธที่ 18 ธ.ค. 2562 เวลา [...]

15 10, 2019

CBS Lifelong Learning Unit

2019-10-15T09:01:47+07:00 ตุลาคม 15th, 2019|

ขอเรียนเชิญ CBS Alumni เข้าฟังการบรรยายเรื่อง “Global Competitiveness 2019” โดย ผศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 18-21 น. ณ ห้อง 206 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่าน QR Code ข้างล่างนี้ หรือที่ https://forms.gle/MdoLwKQt9xjUdSHFA ภายในวันพฤหัสที่ 17 ตุลาคม 2562

25 09, 2019

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ จัดสัมมนา จีน-อเมริกา พลิกมุมคิดสู้สงครามการค้า

2019-09-25T18:11:43+07:00 กันยายน 25th, 2019|

เรียนเชิญศิษย์เก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ร่วมสัมมนา จีน-อเมริกา พลิกมุมคิดสู้สงครามการค้า โดย อ.ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร วันที่ 9 ต.ค. 2562 เวลา 18:00-21:00 น. ณ โรงละครเภตราลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย #ChulalongkornBusinessSchool #CBSLifeLongLearning #Series2

12 09, 2019

หลักสูตรการตลาดและแบรนด์ Chula MMM รุ่นที่ 63

2019-09-12T15:29:20+07:00 กันยายน 12th, 2019|

หลักสูตรการตลาดและแบรนด์ Chula MMM รุ่นที่ 63 - ความรู้เนื้อ ๆ ทันสมัยจากตัวจริงการตลาดไทย - สะดวก เรียนนอกเวลา และใช้เวลาเพียงเดือนเดียวจบ - ความสัมพันธ์แข็งแกร่งจากศิษย์เก่ามากกว่า 60 รุ่น - เรียนครบ 80% รับวุฒิบัตรจุฬาฯ เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงรุนแรงและรวดเร็ว....การตลาดต้องผ่าเหล่า (Marketing Mutation)....มาเรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้การตลาดและแบรนด์แบบ ‘ผ่าเหล่า’ กับวิทยากรชั้นนำจากภาคธุรกิจและคณาจารย์การตลาด จุฬาฯ อบรมระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 62 สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.chula-mmm.com สมัครด่วน 60 ที่นั่งเท่านั้น!

15 07, 2019

ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ จัด โครงการอบรม “รู้บัญชี เข้าใจภาษีและการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจทางธุรกิจ”

2019-07-15T11:42:05+07:00 กรกฎาคม 15th, 2019|

ภาควิชาการบัญชี จุฬาฯ จัด โครงการอบรม “รู้บัญชี เข้าใจภาษีและการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจทางธุรกิจ” **************************************************** วันจันทร์ที่ 11 - วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30 น. - 16.45 น. ณ โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพฯ **************************************************** สามารถเลือกสมัครเข้าอบรมแต่ละวันได้ แนะนำ ทั้ง 3 วัน (11+12+13) สำหรับ ผู้ที่ไม่มีพื้นความรู้ด้านบัญชี และ สองวันหลัง (12+13) สำหรับ นักบัญชี **************************************************** สมัครอบรม.. https://forms.gle/yQ1heeiuwuMnfgUWA ใบสมัคร โครงการอบรม “รู้บัญชี เข้าใจภาษีและการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจทางธุรกิจ” รับจำนวนจำกัด! ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย E-mail : acctraining@cbs.chula.ac.th Tel. 02-218-5798-9, 02-218-5740-2 Facebook [...]