คณาจารย์และเจ้าหน้าที่

>คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
27 03, 2020

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขยายเวลาการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

2020-03-27T22:51:24+07:00 มีนาคม 27th, 2020|

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น เนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับกรุงเทพมหานครได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้สถานที่ศึกษาทุกระดับ ปิดทำการจนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉะนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้ขยายเวลาการปิดที่ทำการที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และขอให้บุคลากรปฏิบัติตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น   ประกาศ ณ วันที่ [...]

23 03, 2020

ประกาศคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบนิสิตติดเชื้อ COVID-19 เป็นรายที่สองของจุฬาฯ

2020-03-25T18:12:44+07:00 มีนาคม 23rd, 2020|

ประกาศคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบนิสิตติดเชื้อ COVID-19 เป็นรายที่สองของจุฬาฯ https://www.chula.ac.th/news/28617/

22 03, 2020

ติดตามทุกสถานการณ์ COVID-19 ของจุฬาฯ ได้ทาง จุฬาฯ รู้สู้ COVID-19

2020-03-25T18:15:07+07:00 มีนาคม 22nd, 2020|

ติดตามทุกสถานการณ์ COVID-19 ของจุฬาฯ ได้ทาง จุฬาฯ รู้สู้ COVID-19 ติดตามข่าวสาร ความรู้ และมาตรการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 แบบ Real-time พร้อมอัปเดตรายวันจากศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ เกี่ยวกับประชาคมจุฬาฯ ที่มาคัดกรอง ตรวจเชื้อ COVID-19 และส่งตัวต่อรพ. ได้ที่ https://www.chula.ac.th/covid-19/

22 03, 2020

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาปิด-เปิดประตูมหาวิทยาลัย อาคารจอดรถ และโรงอาหารจุฬาฯ รถโดยสารภายในจุฬาฯ งดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

2020-03-25T18:15:18+07:00 มีนาคม 22nd, 2020|

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาปิด-เปิดประตูมหาวิทยาลัย อาคารจอดรถ และโรงอาหารจุฬาฯ รถโดยสารภายในจุฬาฯ งดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศจุฬาฯ ให้มหาวิทยาลัยปิดที่ทำการที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 22 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 นั้น ทางศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเปิด – ปิดประตูจุฬาฯ และอาคารจอดรถจุฬาฯ ดังนี้ – ประตูมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง จะเปิดเฉพาะ ประตูคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ออกทางประตูคณะวิทยาศาสตร์) ประตูธรรมสถาน (ฝั่งซอยจุฬาลงกรณ์ 9) ประตูคณะเภสัชศาสตร์ (ฝั่งถนนพญาไท) ประตูคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ฝั่งถนนอังรีดูนังต์) ประตูคณรัฐศาสตร์ (ฝั่งถนนอังรีดูนังต์) เพื่อคัดกรองรถยนต์เข้ามหาวิทยาลัย โดยรถยนต์ที่มีตราติดรถยนต์บุคลากรของมหาวิทยาลัย (ตราสีแดง ตราสีฟ้า และสีเขียว) และผู้ที่แสดงบัตรบุคลากร สามารถเข้าภายในพื้นที่ได้ – อาคารจอดรถ อาคารจอดรถทุกอาคาร [...]

21 03, 2020

ประกาศจุฬาฯ ปิดที่ทำการ แต่ไม่ได้ปิดทำการ

2020-03-25T18:16:03+07:00 มีนาคม 21st, 2020|

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 https://www.chula.ac.th/news/28502/

13 03, 2020

คณะบัญชีฯ จุฬาฯ สร้างโมเดลสู้วิกฤติ COVID-19 ร่วมกับทิพยประกันภัย มอบการประกัน COVID-19 แก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรทุกคน

2020-03-25T18:16:53+07:00 มีนาคม 13th, 2020|

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาโมเดลสู้วิกฤติ COVID-19 ร่วมมือกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยคณะฯ มอบโครงการอบรมธุรกิจสู้วิกฤตให้แก่ทิพยประกันภัยและรับมอบกรมธรรม์คุ้มครองการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้แก่นิสิตของคณะบัญชีฯ จุฬาฯ ทุกคน ทุกระดับชั้น รวมถึงคณาจารย์ และบุคลากรทั้งหมดโดยมี รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี และ ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมแถลงความร่วมมือดังกล่าว ณ คณะบัญชีฯ จุฬาฯ รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “ทางคณะฯ ได้พัฒนาโมเดลความร่วมมือสู้วิกฤติ COVID-19 ขึ้น โดยได้ออกแบบหลักสูตรบริหารธุรกิจพิชิต COVID-19 ซึ่งเป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจภายใต้สภาวะความไม่แน่นอน ที่ทำให้การดำเนินธุรกิจจำเป็นต้องมีแผนสำรอง เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ฝ่าวิกฤต ส่งมอบให้แก่ทิพยประกันภัย โดยทางบริษัทได้ร่วมกับคณะฯ สร้างความมั่นใจ อุ่นใจให้แก่นิสิตและผู้ปกครองด้วยการมอบกรมธรรม์คุ้มครองการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้แก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรในคณะฯ ทุกคน โดยนิสิตทุกระดับชั้นทั้ง [...]

27 02, 2020

รศ.ดร.เดชา เดชะวัฒนะไพศาล คณะบัญชีฯ จุฬาฯ ได้รับรางวัล Distinguished Paper Award ระดับนานาชาติ

2020-02-27T16:36:36+07:00 กุมภาพันธ์ 27th, 2020|

รศ.ดร.เดชา เดชะวัฒนะไพศาล คณะบัญชีฯ จุฬาฯ ได้รับรางวัล Distinguished Paper Award ระดับนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา เดชะวัฒนไพศาล ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ ที่รับรางวัล Distinguished Paper Award จากการนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Ambivalence Leader-member Exchange and Employee Attitudinal Outcomes จาก "BITE 2020" International Conference on Business, Information Tourism, and Economics ซึ่งจัดที่เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา

25 02, 2020

รศ.ดร.ชัชพงศ์ ตั้งมณี ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

2020-02-25T19:11:48+07:00 กุมภาพันธ์ 25th, 2020|

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.ชัชพงศ์ ตั้งมณี ภาควิชาสถิติที่รับรางวัล Silver Award จากการนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Factor Affecting a Closing Price in the Thai Online Pay-to-Bid Website ในการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Business Administration and Accountancy 2020 (2nd INCBAA) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563  

30 09, 2019

Dean of Chulalongkorn Business School joined the peer review team for EQUIS, world’s top accreditation in business education

2019-09-30T14:35:43+07:00 กันยายน 30th, 2019|

Dean of Chulalongkorn Business School joined the peer review team for EQUIS, world’s top accreditation in business education Asst.Prof.Dr. Wilert Puriwat, Dean of Chulalongkorn Business School, visited Manchester Metropolitan University’s Business School as a member of the peer review team for the EQUIS accreditation visit. The intensive initial visit was during 24th-26th September 2019. EQUIS, [...]