ผู้สนใจศึกษาต่อ

Home>ผู้สนใจศึกษาต่อ
3 03, 2021

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 12

2021-03-03T01:53:58+07:00มีนาคม 3rd, 2021|

1. ใบสมัคร Download 2. รายละเอียดแนบท้าย Download 3. หนังสือรับรอง Download

9 02, 2021

เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโทคณิตศาสตร์ประกันภัยและการบริหารความเสี่ยงภัยและการบริหารความเสี่ยง

2021-02-09T19:35:52+07:00กุมภาพันธ์ 9th, 2021|

เส้นทางเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย หรือ นักบริหารความเสี่ยงมืออาชีพ ฟังทางนี้ครับ  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการประกันภัย (คณิตศาสตร์ประกันภัย และการบริหารความเสี่ยงภัย) ของคณะบัญชี จุฬาฯ มีภาคในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ (เรียนวันปกติ ช่วงหกโมงเย็นถึงสามทุ่ม) เป็นหลักสูตรสองปี หากท่านใดสนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ในเว็บไซต์ www.tinyurl.com/ins-chula-2021 และท่านสามารถเข้ามาสอบถามในไลน์กลุ่มได้ https://line.me/R/ti/g/yf0Ip4pPFn สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่: 092-250-0910 (อ.อิสริยะ) หรือ 094-694-5915 (คุณอัจฉรา) ทำไมต้องเรียน ? ปัจจุบันสังคมให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อันเนื่องมาจากปัญหาที่เกิดกับองค์กรต่างๆ ที่ผ่านมา รวมทั้งมาตรฐานสากลที่ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือให้กับกิจการตามหลักธรรมาภิบาล ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

9 02, 2021

TCAS64 รอบที่ 1 Portfolio | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

2021-02-09T12:48:31+07:00กุมภาพันธ์ 9th, 2021|

TCAS64 รอบที่ 1 Portfolio | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (แนะนำให้เปิดด้วย Chrome บนคอมพิวเตอร์) หากผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 TCAS64 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้ประสานงานของแต่ละโครงการ ตามรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ แบบยืนยันการสอบสัมภาษณ์ รอบ 1 บัญชี Download รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ Download

14 01, 2021

เปิดรับสมัคร หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

2021-01-14T15:22:17+07:00มกราคม 14th, 2021|

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเข้าศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 รอบที่ 2 รับสมัครตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 – วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารแนบ กรอกใบสมัครใน www.grad.chula.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2218-5740

11 12, 2020

เสวนาทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS for PAEs/TFRS for NPAEs) รุ่นที่ 2

2020-12-11T02:30:35+07:00ธันวาคม 11th, 2020|

เสวนาทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS for PAEs/TFRS for NPAEs) รุ่นที่ 2 · สถานภาพในปัจจุบันและทิศทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน · สรุปใจความสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในรอบบัญชี 2563 · สรุปใจความสำคัญของกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (2564) · ผลกระทบของกรอบแนวคิดฯ ที่มีต่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการจัดทำรายงานทางการเงิน · การแก้ไขปรับปรุง TFRS for NPAEs · ตอบประเด็นข้อซักถาม · คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี Link สมัคร: https://bit.ly/3ohtfhn จัดโดย ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1 07, 2020

ประกาศ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

2020-07-01T11:31:36+07:00กรกฎาคม 1st, 2020|

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ผลการสอบคัดเลือก_ภาคนอกเวลาราชการ2563

16 06, 2020

ประกาศ (เพิ่มเติม) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

2020-06-16T14:06:14+07:00มิถุนายน 16th, 2020|

ประกาศ (เพิ่มเติม) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 Download

16 06, 2020

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ) ประจำปีการศึกษา 2563 MAcc รุ่นที่ 28 (รอบพิเศษ)

2020-06-19T13:16:33+07:00มิถุนายน 16th, 2020|

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเข้าศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบพิเศษ) ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2563 - วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครผ่านเว็บไซต์ของภาควิชาการบัญชี https://account.cbs.chula.ac.th/หลักสูตรและการอบรม/หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต/การรับสมัคร/ การรับสมัครและค่าใช้จ่ายในการสมัคร การรับสมัคร (1)  กรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ https://forms.gle/zSV33gv37F8w69Xw5 (2)  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) เอกสาร 2 แบบหนังสือรับรอง (3)  ดาวน์โหลดขั้นตอนการชำระเงินผ่านระบบ SCB Bill Payment  เอกสาร 3 ขั้นตอนการชำระเงินค่าสมัครผ่าน SCB Bill Payment (4)  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เปิดเผยผลคะแนนการสอบวิชาความถนัดทางธุรกิจ: CU-BEST (สำหรับผู้สมัครสอบ CU-BEST รอบพิเศษ ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการส่งผลคะแนน CU-BEST ให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยตรงเพื่อพิจารณาผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์) เอกสาร 4 หนังสือยินยอมCU-BEST [...]

15 06, 2020

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

2020-06-15T14:24:02+07:00มิถุนายน 15th, 2020|

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์_วท.ม.สาขาวิชาการประกันภัย

Go to Top