ผู้สนใจศึกษาต่อ

>ผู้สนใจศึกษาต่อ
1 07, 2020

ประกาศ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

2020-07-01T11:31:36+07:00 กรกฎาคม 1st, 2020|

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ผลการสอบคัดเลือก_ภาคนอกเวลาราชการ2563

16 06, 2020

ประกาศ (เพิ่มเติม) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

2020-06-16T14:06:14+07:00 มิถุนายน 16th, 2020|

ประกาศ (เพิ่มเติม) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 Download

16 06, 2020

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ) ประจำปีการศึกษา 2563 MAcc รุ่นที่ 28 (รอบพิเศษ)

2020-06-19T13:16:33+07:00 มิถุนายน 16th, 2020|

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเข้าศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบพิเศษ) ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2563 - วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครผ่านเว็บไซต์ของภาควิชาการบัญชี https://account.cbs.chula.ac.th/หลักสูตรและการอบรม/หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต/การรับสมัคร/ การรับสมัครและค่าใช้จ่ายในการสมัคร การรับสมัคร (1)  กรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ https://forms.gle/zSV33gv37F8w69Xw5 (2)  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) เอกสาร 2 แบบหนังสือรับรอง (3)  ดาวน์โหลดขั้นตอนการชำระเงินผ่านระบบ SCB Bill Payment  เอกสาร 3 ขั้นตอนการชำระเงินค่าสมัครผ่าน SCB Bill Payment (4)  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เปิดเผยผลคะแนนการสอบวิชาความถนัดทางธุรกิจ: CU-BEST (สำหรับผู้สมัครสอบ CU-BEST รอบพิเศษ ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการส่งผลคะแนน CU-BEST ให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยตรงเพื่อพิจารณาผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์) เอกสาร 4 หนังสือยินยอมCU-BEST [...]

15 06, 2020

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

2020-06-15T14:24:02+07:00 มิถุนายน 15th, 2020|

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์_วท.ม.สาขาวิชาการประกันภัย

8 06, 2020

ประกาศ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

2020-06-08T11:56:26+07:00 มิถุนายน 8th, 2020|

ประกาศหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก_insurance2563

22 05, 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ภาควิชาการบัญชี

2020-05-22T20:14:55+07:00 พฤษภาคม 22nd, 2020|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ภาควิชาการบัญชี ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์หลักสูตรศศ.ด.สาขาวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2563  

7 05, 2020

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการประกันภัย (คณิตศาสตร์ประกันภัยและการจัดการความเสี่ยงภัย) ภาคนอกเวลาราชการ

2020-05-07T11:57:49+07:00 พฤษภาคม 7th, 2020|

 ข่าวดีสำหรับผู้สมัครหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการประกันภัย ภาคนอกเวลาราชการ ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารการสมัครทั้งหมดมาได้ที่อีเมลของ อ.ดร. อิสริยะ สัตกุลพิบูลย์ isariya@cbs.chula.ac.th ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 (เดิม 12 พฤษภาคม 2563) เอกสารการรับสมัครมีดังนี้  ใบสมัคร สามารถ Download ได้ที่นี่:  ใบสมัครประกันภัยภาคนอกเวลาราชการ_2563_รุ่นที่11 สำเนา Transcripts สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ หนังสือรับรองว่ามีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี (นับถึงวันรับสมัคร) หนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) อย่างน้อย 1 ฉบับ สามารถ Download ได้ที่นี่:  หนังสือรับรอง_ภาคนอกเวลาราชการ หรือหลักฐานการทำวิจัย (ถ้ามี) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL/CU-TEP/IELTS) มีอายุไม่เกินสองปี กรณีที่ผู้สมัครยังไม่มีคะแนนสอบ สามารถยื่นได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หลังจากได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาแล้ว - ผู้สมัครจะมีการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2563 [...]

8 04, 2020

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด การรับบุคคลเข้าศึกษาในคณะฯ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 TCAS62 รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน)

2020-04-08T16:42:22+07:00 เมษายน 8th, 2020|

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด การรับบุคคลเข้าศึกษาในคณะฯ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 TCAS62 รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน) คะแนน TCAS 2562 R3 (เฉพาะ 2562) 25620509

28 02, 2020

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ)  เปิดรับสมัครแขนงวิชาคณิตศาสตร์การประกันชีวิต  และแขนงวิชาการจัดการการเสี่ยงภัย รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2563

2020-02-28T10:15:18+07:00 กุมภาพันธ์ 28th, 2020|

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย (ภาคนอกเวลาราชการ)  เปิดรับสมัครแขนงวิชาคณิตศาสตร์การประกันชีวิต  และแขนงวิชาการจัดการการเสี่ยงภัย รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2563  กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม – 12 พฤษภาคม 2563  ที่ภาควิชาสถิติ  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์    โทร 02-2185651 ใบสมัครประกันภัยภาคนอกเวลาราชการ_2563_รุ่นที่11 รายละเอียดแนบท้าย หนังสือรับรอง_ภาคนอกเวลาราชการ

30 01, 2020

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2563

2020-01-30T01:23:34+07:00 มกราคม 30th, 2020|

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเข้าศึกษาภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 รับสมัครตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 รอบที่ 2 รับสมัครตั้งแต่วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 – วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารแนบ) กรอกใบสมัครใน www.grad.chula.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2218-5740-2